AGM
!

VEAGM60

VETUS AGM power accu, 60 Ah

VEAGM70

VETUS AGM power accu, 70 Ah

VEAGM90

VETUS AGM power accu, 90 Ah

VEAGM100

VETUS AGM power accu, 100 Ah

VEAGM140

VETUS AGM power accu, 140 Ah

VEAGM170

VETUS AGM power accu, 170 Ah

VEAGM185

VETUS AGM power accu, 185 Ah

VEAGM220

VETUS AGM power accu, 220 Ah